Skip to content

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret23. oktober 2019.

LOV FOR GLÅMDAL SYKLEKLUBB

Stiftet 21.09.1970, vedtatt av årsmøtet 1971, med senere endringer av 03.06.2016 og 04.12.2019.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

  1. Idrettslagetsformål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske ogparalympiske komité (NIF).
  2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

  1. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
  2. Idrettslaget er medlem avNorges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund.
  3. Idrettslaget er medlem av NIF gjennomInnlandet Idrettskretsog er tilsluttet Kongsvinger idrettsråd.
  4. Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.